Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

8498 7beb 500
Reposted fromfungi fungi viajezu jezu
8484 a413 500
Reposted fromfungi fungi viajezu jezu
6654 bf5e
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales
5759 a710
Łza niech posoli zimnioka ;___;
Reposted frompolaczetto polaczetto viamichalkoziol michalkoziol
9308 f130 500
9321 d9b3 500
4158 3553 500
Reposted fromkaiee kaiee viagdziespomiedzy gdziespomiedzy
9456 a229 500
wreszcie jakieś progresy :)
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski viatackgnol tackgnol
9625 cdee 500
Reposted fromooxx ooxx viatiredeveryday tiredeveryday
4619 ddfb 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viasoadysta soadysta
5299 7456
Reposted fromzamknij-ryj zamknij-ryj viapwg pwg

When she is not in the mood...
Reposted fromCM12 CM12 viapedosoup pedosoup
no worries, mate
5501 a950 500

1874 26bb 500
Reposted fromkjuik kjuik viapjoter pjoter
Reposted frompjoter pjoter
5058 7966 500
Reposted fromoll oll viay-xcv-y y-xcv-y

Najbardziej wyczekiwane prezenty na Mikołajki? Proszę bardzo:

1. Możliwość przespania całej zimy
2. Karta podarunkowa z 40 dodatkowymi godzinami do wykorzystania przez 12 miesięcy
3. Poczucie sensu
4. Fiolka pewności siebie (do wielokrotnego zastosowania)
5. Pakiet drugich szans
6. 20 milionów dolarów

Reposted fromoll oll viay-xcv-y y-xcv-y
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl